• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

  • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

  • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

  • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2020 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

VRPRAŠANJA ZA MESTNI SVET OBČINE PTUJ

V letu 2018 se bo pričela gradnja hitre ceste Ormož - Markovci. Od Markovcev do Ptuja bi se ta cesta
navezala na cesto Spuhlja - Ptuj. Morala bi se nadaljevati po obvoznici, vendar umestitve le-te ni v
Državnem prostorskem aktu. Torej se predvideva, da bo cesta Spuhlja – Ptuj služila kot obvoznica za
ves mednarodni tranzitni tovorni in osebni promet, kar je predvsem za krajane, ki živijo ob njej,
popolnoma nesprejemljivo.

1. Zakaj še vse do danes organi mestne občine Ptuj z državo in njenimi pristojnimi organi niso
dosegli vpisa trase obvoznice v Državne prostorski akt, ki je podlaga za vse na daljne
aktivnosti za izgradnjo obvoznice?

2. Zakaj se mestna občina Ptuj ni zavzela za bolj sprejemljivo rešitev rekonstrukcije državne
ceste Ormoška cesta – Spuhlja, glede posegov v osebno stvarno premoženje in bolj
primernih rešitev glede nivelacije ceste, razsvetljava v skladu z veljavnimi standardi,
odvodnjavanje meteornih voda, nižjih priključkov na cestišče,… ?
3. Zakaj se mestna občina Ptuj ni dogovorila in zahtevala predstavitev projektov omenjene
rekonstrukcije občanom s strani projektantov in investitorjev ter pristojne institucije, ki vodi
investicijo, saj nastopa v projektu kot soinvestitor?
4. Ali že potekajo aktivnosti mestne občine Ptuj oz. kako daleč so aktivnosti glede preusmeritve
mednarodnega tranzitnega tovornega prometa na večje mejne prehode in avtocesto in če
aktivnostmi na izvedbeni ravni še ne potekajo, kdaj se začnejo?
5. Glede na obstoječo dokumentacijo PZI G1-2/0249 Ptuj-Spuhlja ni projekta od relacije Spuhlja
(transformator) do Vila Monde in vse prebivalce tega območja zanima, kaj se predvideva na
tem odseku?

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g