• Kljub nevzdržnim in nezdravim razmeram ob magistralni cesti, želijo cesto še razširiti in usmeriti ves promet iz hitre ceste Ormož - Markovci skozi naselje Spuhlja in Ormoško cesto na Puhov most!

 • Pod pretvezo obnove ceste, želijo cesto razširiti, da bi zadostovala evropski direktivi za količino prometa, ki se bo še povečala. Zdajšna širina ceste za lokalni promet popolnoma zadostuje, manka ji samo kolesarska steza in ponekod pločnik.

 • V ostalih občinah, so poskrbeli za obvoznice, na Ptuju pa so nas odgovorne službe izdale! Seveda si želimo varno obnovljeno cesto, vendar brez tranzitnega tovornega prometa.

 • Do zgrajene obvoznice, bi bila "rekonstrukcija" te ceste nov krč ranga "Puhov most"! V času gradnje bi bili maksimalno ogroženi pešci in kolesarji. Posebaj pa naši šolarji za katere pa sporni projekt ne predvideva šolske poti!

Copyright 2021 - Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico

CIVILNA INICIATIVA

RS – Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo Sektor za investicije v ceste Tržaška cesta 19
1000 Ljubljana

ZADEVA: Ugovor/pritožba na PZI projektne dokumentacije G1-2/0249 Ptuj- Spuhlja (od km 0+000 do km 0+830 in od km 1+110 do km 1+850).

V imeni civilne iniciative vlagam ugovor/pritožbo na PZI iz naslova:

 • -  zaradi strnjenega naselja ob Ormoški cesti, predlagamo obstoječo širino cestišča, saj se preveč posega v stvarno premoženje nekaterih prebivalcev;

 • -  zaradi že sedaj nepreglednih izvozov in priključitve na državno cesto iz zasebnih dvorišč, predlagamo znižanje nivelete cestišča ali vsaj ohranjanje obstoječe nivelete;

 • -  predlagamo mešano površino za pešce in kolesarje, ne ločeno;

 • -  v projektu je javna razsvetljava po neevropskem standardu, predlagamo uskladitev s sedanjimi predpisi;

 • -  predlagamo elemente za umiritev prometa v skladu s predpisi za državno cesto tega ranga, ki v projektu sploh niso zajeti, saj cesta poteka po strnjenem naselju;

 • -  predlagamo ustrezno odvodnjavanje meteornih voda;

 • -  predlagamo ureditev varne šolske poti in elementi, ki voznike opozarjajo na prisotnost ranljive skupine prebivalcev na mešanih površinah ob cestišču oz. otrok.

  Prosimo za razumevanje in popravke predlogov.

  V imenu iniciative Sergeja Puppis Freebairn, predsednica odbora

  ___________________________________ (lastnoročni podpis)

Ptuj, 17. 05. 2018

Get started with blogging on howtostartblogging.com

PtujLeaks

f t g